1.6.53

คำอธิษฐานอโหสิกรรม, ต่อท้ายบทสวดมนต์

 หลังจากสวดมนต์ตามบทที่แต่ละท่าน สวดเป็นประจำแล้ว ควรจะต่อท้ายด้วยบทเหล่านี้ทุกครั้ง


 • คำอธิษฐานอโหสิกรรม
        ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆ ก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย 
        แม้แต่กรรมที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้่น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป
        ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้  ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติและผู้มีพระคุณของข้าพเจ้ามีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทอญฯ

 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ      ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ          ปราศจากความทุกข์

อะเวโร  โหมิ           ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ  โหมิ    ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆ  โหมิ          ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ   มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
สัพเพ สัตตา     สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ามีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหตุ    อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ   อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ   จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

 • กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
        ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาตินี้ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

 • คำขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)
        กรรมชั่วอันใดที่ข้าพเ้จ้าทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์  ผู้มีพระคุณ เพราะความไม่รู้ ความหลง ความงมงาย ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  คุณบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ จงยกโทษ โปรดให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ  ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย หายทุกข์ หายโศก หายโรค หายภัย หายอุบาทว์ เสนียดจัญไร  อันตรายทั้งหลายจงเสื่อมไป สิ้นไป สูญไป หายไป ข้าพเจ้าจะปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา ทุกประการ นิพพานะ ปัจจะโย โหนุ

(จงตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนาที่ต้องการ)
        


2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2555 02:08

  ทุกข์ใจจังเลย อยากพ้นทุกข์

  ตอบลบ
 2. ไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้ นอกจากตัวเราเอง ความคิดของเราทำให้เราทุกข์ ปล่อยวางได้ก็จะไม่ทุกข์

  ตอบลบ